پیچ گل سپری

پیچ گل سپری / پیچ اتاقی

ظاهرا علت اصلی معروف شدن این نوع پیچها به پیچ اتاقی ، کاربرد آنها در ساخت اتاقک چوبی کامیون های قدیمی است. به این صورت که پیچ را از طرفی کار می گذاشتند و از سمت دیگر مهره را محکم می کردند. همینطور در سپر برخی از اتومبیل ها بسته می شده است که از جهت بیرونی سپر نمای ظاهری مطلوبی داشته باشد.

یک طرف ان به شکل عدس و طرف دیگر رزوه است که مهره به ان بسته میشود.

 

 

 

Posted on