آگهی فقدان پرونده

چنانچه پرونده ثبتی مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهی فقدان پرونده که شامل مشخصات پرونده وملک ومالک می باشد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار منتشر می شود

 

آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتیاملاکی است کهدارای اظهارنامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینکه ثبتدفتر املاکشده و دارای سند مالکیت باشند یا نباشند.

 

 

 

 

Posted on