اصلاح حرارتی چوب

تیمار حرارتی چوب

کاهش رفتار جذب آب از طریق اصلاح سه بعدی برخی از ترکیبات سازنده چوب در شرایط کنترل شده می باشد که منجر به تجزیه حرارتی اندک آن می شود. پارامترهای مهم و قابل اجرا در اصلاح حرارتی ، اتمسفر ، دما ، مدت زمان فرایند ، میزان دمادهی، گونه، وزن ، ابعاد چوب و مقدار رطوبت چوب می باشند که بر روی ویژگی های فراورده ی نهایی بسیار موثر هستند. هدف از این نوع تیمارها برقراری تعادلی بین اصلاح ویژگی جذب رطوبت و مشکل کاهش مقاومت مکانیکی با توجه به نوع کاربرد فراورده می باشد.

در این مورد اصلاح ، چوب در یک کوره قرار می گیرد و به تدریج بین 180 درجه سانتیگراد تا 280 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود. بر اثر این عمل، ساختار شیمیایی چوب تغییر می کند و سلولز مینرالیزه می گردد و در نتیجه نوعی از چوب به شکل چوب سنکوار شده به دست می آید که قابلیت استفاده و کاربرد را دارد. بر اثر تیمار حرارتی، پلی ساکاریدهای چوب می شکنند و به شکلی در می آیند که قارچهای مخرب چوب نمی توانند آن را تخریب نمایند. تیمار حرارتی چوب همراه با مرحله خنک کردن و متعادل سازی آن ، بین 24 تا 72 ساعت طول می کشد. در مرحله خشک کردن در کوره، حرارت چوب به تدریج افزایش می یابد و سپس در مرحله خنک کردن به آرامی کاهش داده می شود تا از ایجاد شکاف و ترک در چوب پرهیز گردد.

Posted on