کندانسور هوائی

کندانسور هوایی / کندانسور هوا خنک /

در این نوع کندانسور ، فن هوا را از روی کویل عبور داده و آن را خنک می کند تا سیال درون کویل حرارت خود را از دست بدهد. لوله های کویل دارای پره یا فین بوده و هوا به کمک فن روی لوله ها جریان پیدا می کند هوای عبور داده شده از روی لوله ها، حرارت را از سیال داغ می گیرد و به هوای اتمسفر منتقل می کند.

Posted on