گواهی برابر اصل

مطابقت یک رونوشت با اصل سند است.

بعضاً به رونوشت يا سواد مصدق نيز تعبير ‌مي‌شود.

دفتر دادگاه‌ها ، ادارات ثبت اسناد ، دفاتر اسنادرسمي ، بخشداري محل ، ادارات دولتي ، سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور ، كنسولگري هاي ايران در خارج كشور ، وکلای دادگستری ، مترجمین رسمی مراجع صدور گواهي برابر اصل می باشد.

 

 

Posted on