سند رسمی

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند موضوع (ماده 1287 قانون مدنی)

از نظر قانون، در میزان اعتبار سندعادی و سند رسمی هیچ تفاوتی وجود ندارد و همین که قراردادی بین طرفین به امضاء برسد معتبر و بین آنها قابل اجرا

است و فقط این احتمال وجود دارد که در برابر اسناد یا قرارداد عادی از لحاظ جعل و انکار و تردید در محاکم مورد ایراد واقع شود

 

 

Posted on