خفنگ

از اصطلاحات معماری سنتی ایران خفنگ پنجرهایی مشبک و چوبین بدون شیشه یا شیشه دار ثابت است که باز و بسته نمی شوند .

در دو نوع خفنگ چوبی ، خفنگ گچی  هم ساخته می شد که بی شیشه و ثابت بود .

Posted on