خلوتخانه

خلوتی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران خلوت خانه اتاق کوچکی در گوشه حمام گرم که برای استراحت و یا برای مواقع اضطراری و خواندن نماز  از آن استفاده می کردند.

Posted on