خواجه نشین

از اصطلاحات معماری سنتی ایران خواجه نشین سکو های جفت و قرینه  که در دو سوی آستانه در خانه های قدیم ساخته می شد که گاه صاحبخانه در آن جا می نشست و آیند و روند رهگذران را نظاره می کرد .

Posted on