خیزآب

خیزاو

از اصطلاحات معماری سنتی ایران خیزاب  به نقش و نگار درگاه های گچبری شده در اصطلاح معماری خیزاب می گویند . این نقش و نگارها در بیننده حالت موج دریا را القا می کند .

Posted on