ایوان

ایوان محلی در بخش بیرونی بناها ساخته می‌شود. که بلندتر از اطراف خود است.

ایوان از سه طرف بسته هستند.

ایوان مدائن  یا طاق کسری ، مشهورترین نمونه ایوان در معماری ایرانی است.

Posted on