آزمایش بتن تازه

آزمایش های بتن تازه

آزمایش هایی بر روی بتن تازه به منظور بررسی طرح اختلاط و یا یکنواختی پس از اختلاط و حمل، انجام می شود.

انواع آزمایش بتن تازه

 

 

 

 

Posted on