آزمایش تخصصی بتن

تست تخصصی بتن

رایج ترین آزماش بتن شامل ، تست مقاومت فشاری ، تست اسلامپ بتن ، تست التراسونیک بتن و …می باشد.
به منظور سنجش و اطمینان از بتن در گام های مختلف ساخت ، اجرا و بهره برداری از آن، از تست های  تخصصی بتن استفاده می شود.

رایج ترین تست های تخصصی بتن می توان به تست مقاومت خمشی بتن ، تست مقاومت چسبندگی بتن (Pull out) ، تست بیرون کشیدگی بتن (Pull out) ، تست مقاومت در برابر نفوذ بتن  ، تست تعیین درصد هوای بتن و تست گیرش سیمان ، تست وزن مخصوص بتن ، تست مقاومت کششی بتن ، تست هافسل ، تست تعیین عمق کربناسیون بتن ، تست تعیین دمای بتناشاره نمود.

Posted on