آزمایش تعیین درصد هوا بتن

یکی از انواع آزمایش بتن تازه می باشد ، تست تعیین درصد هوای بتن معمولا در مواردی انجام می شود که از مواد حباب زا برای تولید حباب ریز هوا در بتن (هوای عمدی) استفاده شده باشد. هر چند در سایر موارد نیز می توان برای تعیین درصد هوای غیرعمدی (ناخواسته) بتن ، از این ازمایش بتن ساختمان استفاده نمود. همچنین از آزمایش های بتن تعیین درصد هوای بتن برای بررسی کنترل یکنواختی بتن نیز استفاده می شود.

Posted on