آزمایش تعیین دما بتن

یکی از انواع آزمایش بتن تازه می باشد ، تست تعیین ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ تاثیر محسوسی بر خواص ﺑﺘﻦ ﻧﻈﯿﺮ کارایی ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، ﮔﯿﺮﺵ ، ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ و … ﺧﻮﺍﻫﺪ داشت. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ سبب لازم است ﺩﻣﺎی ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی بتن ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اختلاف ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ آیین نامه ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻃﺒﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ پذیرﺩ.

Posted on