تیتراسیون

 

تیتر کردن/  تیترامتری/ Titration

تیتراسیون  در علم شیمی عبارت است از تعیین غلظت یک محلول مجهول با روش‌های مختلف. که برای اندازه‌گیری غلظت نامعلوم یک آنالیت استفاده می‌شود. از شناخته شده‌ترین تیتراسیون‌ها، تیتراسیون حجم سنجی اسید و باز است.

Posted on