جوشکار

کسی که در جوشکاری مهارت دارد.

کلمه جوشکار اعلب برای حرفه جوشکاری فلزات بکاربرده میشود.

و عموما هرگاه اسم جوشکار برده شود افراد جوشکاری فلزات را متصور میشوند.

Posted on