گیره اتصال جوشکاری

انبر اتصال جوشکاری

این انبر نقش گیره را دارد برای ایجاد اتصال منفی به قطعه مورد جوشکاری می باشد. دارای فنر مناسب و قوی می باشند. و یک قطعه کابل انبر اتصال را به جریان منفی وصل می کنند.

Posted on