اره زنجیری

اره موتوری . دارای یک تیغه برش که حول آن یک زنجیر میچرخد. با حرکت زنجیر حول تیغه و در اثر برخورد دندانه های موجود بر روی این زنجیر با چوب انجام می گیرد.
به همین دلیل به این نوع اره ها، اره زنجیری می گویند.

انواع اره زنجیری به لحاظ نیروی محرکه موتور

اره زنجیری برقی
اره زنجیری بنزینی
اره زنجیری شارژی یا اره زنجیری باطری

از این دستگاه برای کاربری های مختلف نظیر هرس درختان در جنگل ها ،  باغ ، و برش چوب و الوار استفاده می شود.
وزن مناسب، قدرت بالا، صدا و لرزش پایین از مزایای اره زنجیری است.

Posted on