آچار رینگی

(Box-end Wrench)
آچار رینگ یکی از انواع آچار است که سر آچار حلقه‌ای شکل شش ضلعی دارد.

این آچار برای مواقعی که فضای کافی و دسترسی کامل به قسمت بالایی مهره دارید بسیار مناسب است. آچار رینگی در مقایسه با آچار تخت کنترل بیشتری روی چرخش مهره‌ها دارد، به این دلیل که با قرار دادن آچار رینگی روی مهره، امکان سرخوردن این آچار بسیار کمتر است.

Posted on