دم باریک

دهن باریک

Needle-nose Pliers

دَم‌باریک ابزاری است شبیه به انبردست که نوکش بلند و باریک است و برای نگه داشتن  ، بریدن و قطع کردن سیم و خم کاری ظریف استفاده می‌شود.

 

 

Posted on