سند منگوله دار

سند املاک در گذشته بصورت دست نویس و در قالب دفترچه صادر میگردید.و در نهایت برای انکه نتوان برگی از آن خارج کرد با نخ و سرب پامپ میگردید.

در واقع این اسناد از لحاظ فیزیکی متشکل از دفترچه‌ای چند برگ، با قید اوصاف ملک و مالک و تعدادی صفحات خالی می باشد.

منظور از منگوله همین عمل پلمپ دفترچه مالکیت بود که اگر دفترچه‌ای فاقد این منگوله یا پلمپ سربی بود، بی اعتبار تلقی میگردید.

پلمپ سربی سند منگوله دار
این پلمپ سربی در واقع نشان از آن دارد که هیچ برگی از دفترچه مالکیت کسر نگردیده است، و این پلمپ سربی گویای اعتبار بخشی به این سند مالکیت بود و رویه‌ای بر این اسناد حاکم است که اگر سند فاقد منگوله یا پلمپ سربی باشد، هیچ اعتباری ندارد

اطلاعات مندرج در آن بصورت قلم نویس بود و امکان جعل یا کسر تعدادی از صفحات همیشه وجود داشت و بعضاً مشاهده شده است به دلیل ناخوانا بودن بعضی از مطالب یا از بین رفتن جوهر بکار برده شده در آن سند و یا خراشیده شدن مطالب مندرج در سند منگوله دار به علت دست به دست شدن سند، مشکلاتی را برای صاحب سند ایجاد می‌کرد.

اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشت بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی، اطلاعات هویتی مالک جدید را در برگه‌های خالی که در دفترچه مالکیت پیش بینی شده بود درج و ممهور به مهر سردفتر شود، در واقع هم می‌توان بدون اینکه مالک زمانی گذاشته تا جهت استعلام مالکین پیشین از ادارات مربوطه اقدام کند صرفاً با ورق زدن آن، هم مالک نخست را شناسایی و هم مالکین پیش از خود را بشناسد، چون هر گونه نقل و انتقال بایست در آن ثبت شود.

در سال های اخیر سند تک برگ جایگزین سند منگوله دارگردیده است.

Posted on