شمشه تراز

شمشه تراز نوعی شمشه است که به منظور هم باد کردن سطوح افقی و عمودی ، تراز کردن خطوط افقی و شیب بندی ها و نظایر آن استفاده می شود.

Posted on