درب خروج اضطراری

درب ضد حریق / درب آنتی پنیک / AntiPanik door / Fire proof Door

درب خروج اضطراری در مواقع آتش سوزی و حریق ، زلزله و خطر از راه پله ها .

درب خروج اضطراری

Posted on