شمشه ماله برقی

شمشه مالی  برقی

در شمشه های برقی ، یک موتور الکتریکی نیروی مورد نیاز دستگاه برای لرزش را تامین میکند.

Posted on