پی شفته ای

نوعی پی برای ساختمان های کوچک ، کم طبقه و کم بار در مناطق مرطوب .
مواد تشکیل دهنده آن عبارت اند از شفته تیزان ، و نخاله آجر یا سنگ .

 

 

Posted on