سقف عرشه فولادی غیرمرکب

در سقف عرشه فولادی غیر مرکب

عرشه‌ فولادی  صرفاً به عنوان قالب دال بتنی برای احداث سقف‌ها استفاده می‌شوند. استحکام و کیفیت سقف‌ عرشه فولادی مرکب را ندارد.

سقف عرشه فولادی غیر مرکب رفتار یکپارچه و هماهنگی با دال بتنی از خود نشان نمی‌دهد.  برای تقویت سقف‌ عرشه فولادی غیر مرکب باشیم. از آرماتور کششی در ناحیه زیرین ورق‌های عرشه فولادی استفاده می‌شود.

Posted on