سقف عرشه فولادی مرکب

از انواع سف عرشف فولادی .

در سقف عرشه فولادی مرکب اتصال بین دال و عرشه فولادی مرکب از طریق آج‌ها برآورده می‌شوند. در واقع آج نوعی اتصال مکانیکی بین آن‌ها را برقرار می‌کند. به این ترتیب مقاومت سقف عرشه فولادی در برابر تنش‌های برشی ناشی از ارتعاشات سازه به مراتب افزایش پیدا می‌کند.

آج روی سقف عرشه فولادی

• آج نقطه‌ای

• آج پیوسته

وجود آج باعث می‌شود تا عرشه فولادی مرکب نقش آرماتور کششی تحتانی را نیز به خوبی ایفا کند. به طور کلی سقف‌های عرشه فولادی مرکب به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دال بتنی و ورق عرشه فولاد، عملکرد یکپارچه‌ای از خود نشان دهند. به این ترتیب عملاً مقاومت سقف افزایش پیدا می‌کند.

 

Posted on