تایل

tile

قطعاتی صفحه ای ، مربع یا مستطیل که طول و عرض آن از ضخامت آن بیشتر است. دارای ابعاد مشخص . در کنار هم چیده میشوند.و سطوح را پوشش میدهند. مثل  سنگ ، سرامیک ، تایل های سقفی و ….

Posted on