مشعل برش

سرپیک برشکاری / مشعل برشکاری / تورچ  هوا برش

تورچ برشکاری cuting torch

تورج برشکاری هوا گاز .یکی از ابزارهای برش ذوبی است که از قسمت های مختلفی تشکیل شده و از آن جهت انتقال حرارت و گاز به نقطه جوش استفاده می شود

کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است. تورچ شعله را با سوخت گاز و اکسیژن ترکیب می کند و از حرارت آن می توان برای ذوب فلزها بهره گرفت.

 

Posted on