جوشکاری پلاستیک

جوشکاری پلیمری ، جوشکاری کامپوزیت

جوشکاری قطعات پلاستیکی.

جوشکاری پلاستیک اعلب به روش جوشکاری ذوبی  با  الکترود جوش پلاستیک انجام میشود.جنس الکترود و سطح باید یکسان باشد.

انواع جوشکاری پلاستیک

جوش پلاستیک با گاز داغ

جوش پلاستیک با نازل سریع

جوش پلاستیک نقطه ای

جوش پلاستیک صفحه ای

جوش پلاستیک فرکانس بالا

 

Posted on