جوشکاری ذوبی

جوشکاری ذوبی (FW)

Fusion welding

به روش هایی که در آن لبه های دو قطعه مذاب می شوند و برای اتصال دائمی آنها از فیلر پر کننده به نام الکترود جوشکاری استفاده می شود .

الکترود همجنس حرارت داده می شود و در محل اتصال به صورت مذاب درآمده و دوقطعه را بهم جوش میدهد.

انواع جوشکاری ذوبی

جوشکاری ذوبی فلزات

جوشکاری ذوبی پلاستیک

 

Posted on