جوشکاری فلزات

جوشکاری قطعات فلزی.اتصال قطعات فلزی همجنس.

انواع جوشکاری فلزات

جوشکاری ذوبی فلزات

جوشکاری  غیر ذوبی

جوشکاری مقاومتی

جوشکاری زیر آب

 

Posted on