جوشکاری پلاستیک نقطه ای

جوش پلاستیک تماسی یا جوش پلاستیک نقطه‌ای

Contact welding

جوش پلاستیک نقطه ای از اوناع جوشکاری پلاستیک است  مانند جوش نقطه‌ای فلزات است. با این تفاوت که به جای استفاده از تماس رساناها، از قطعه‌ای با نوک داغ برای ذوب و اتصال پلاستیک‌ها در نقاط مورد نظر استفاده می‌شود.

Posted on