سرو موتور

سروو موتور / Servo Motor

الکترو موتور فرمان‌یار

از انواع الکتروموتور خاص ، موتوری است که معمولاً در سیستم‌های حلقه‌بسته کنترل موقعیت، سرعت و گشتاور در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرو موتور  عملکرد شبیه به الکترو موتور پله‌ای دارد ولی تفاوت هایی دارد.

Posted on