جوشکاری ذوبی فلزات

جوشکاری ذوبی که در آن لبه های دو قطعه فلز مذاب می شوند و برای اتصال دائمی آنها از فیلر پر کننده به نام سیم جوش و الکترود جوشکاری استفاده می شود .

انواع جوشکاری ذوبی فلزات

جوشکاری با قوس الکتریکی

جوشکاری اکسی گاز

جوشکاری با پرتو لیزری

جوشکاری با پرتوی الکترونی

 

جوشکاری دستی ، جوشکاری خودکار ، جوشکاری نیمه خودکار از انواع روش هاس جوشکاری ذوبی است .

 

Posted on