جوشکاری قوسی با الکترود دستی

جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار

(Stick Metal Arc Weld/SMAW)

Manual Metal Arc

پرکاربرد ترین نوع جوشکاری با قوس الکتریکی است که برای ایجاد گرمای لازم بین منطقه اتصال دو قطعه و الکترود از قوس الکتریکی استفاده می شود.

با حرکت الکترود جوشکاری بین درز دو قطعه لبه هر دو قطعه ذوب و با فیلر پر می شود که به آن منطقه حوضچه ذوب می گویند و با فاصله گرفتن از این منطقه الکترود و همچنین فلز پایه شروع به سرد شدن می کند و اتصال به صورت کامل انجام می شود.

Posted on