جوشکاری قوسی تو پودری

جوشکاری قوسی تو پودری

(Flux Cored Arc Welding /FCAW)

(FCAW)

از انواع جوشکاری با قوس الکتریکی است. که برای محافطت از جوش از پودر بهره میبرند. در جوشکاری تو پودری هم از الکترود و هم از سیم جوش پیوسته استفاده میشود . که هر دو تو خالی است و داخل آن از پودر پر شده است.

برای جوشکاری نیاز به تجهیزات پیچیده و گران تری می باشد.

انواع جوشکاری قوسی تو پودری

جوشکاری تو پودری با حفاظ گاز

جوشکاری تو پودری خود حفاظ

Posted on