جوشکاری قوسی با الکترود فلزی

جوشکاری قوسی با الکترود فلزی تحت پوشش گاز محافظ

(GMAW )

از انواع جوشکاری با قوس الکتریکی است. در جوش GMAW، به منظور انجام فرآیند جوشکاری به جای اینکه از الکترود روکش دار استفاده شود از الکتروی بدون روکش استفاده می شود. دلیل استفاده از گاز بی اثر یا فعال در این روش جوشکاری به خاطر این است که به مذاب فلز جوش آسیب نرساند.

انواع جوشکاری قوسی با الکترود فلزی تحت پوشش گاز

جوشکاری میگ

جوشکاری مگ

 

Posted on