جوشکاری قوسی پلاسما

جوشکاری قوسی پلاسما

(Plasma Arc Welding/PAW)

(PAW)

از انواع جوشکاری با قوس الکتریکی است.طی آن قوس پلاسما بین قطعه و الکترود شکل میگیرد.

یکی از انواع روش های جوشکاری با الکترود دستی را جوشکاری قوس الکتریکی پلاسما می نامند که از آن برای جوش زدن ورق های نازک تا ضخیم به مانند آلومینیوم استفاده می شود.

 

 

 

 

Posted on