جوشکاری مگ

(GMAW / MAG)

جوشکاری فلزی تحت گاز محافظ فعال

(Metal Active Gas/MAG)

از انواع جوشکاری قوسی با الکترود فلزی GMAW .

اگر گاز مورد استفاده از نوع فعال باشد جوشکاری مگ MAG نامیده می شود.

Posted on