آسفالت الیافی

 

آسفالت مسلح به الیاف مصنوعی.

استفاده از رشته های نازک و کوتاه الیاف که به صورت تصادفی در تمام جهات آسفالت توزیع شود، روش کاربردی ای برای بهبود ترک به نظر می رسد .

الیاف دارای انواع و شکلهای مختلف بوده و کاربردهای متعددی دارند. از انواع الیاف مورد استفاده در آسفالت الیاف فولادی ،پلیمری ،شیشه‌ای و … می باشد .

الیاف مصنوعی پلی آرامید و پلی اولفین مقاومت آسفالت را در برابر تغییرشكل، شیارافتادگی و موج زدگی در دماهای بالا و نیز مقاومت آسفالت را در برابر ترك خوردگی انعكاسی، حرارتی و خستگی تا چند برابر افزایش می دهد. قابلیت انعطاف زیاد آسفالت الیافی باعث می شود گسیختگی و شكست ناگهانی رخ ندهد.

الیاف با پیچش در میان مصالح سنگی و تثبیت جایگاه سنگدانه ها در ساختمان داخلی آسفالت، محصول یکنواختی را تولید می کند که علاوه بر افزایش مقاومت فشاری و کشش حاصل از آن در سازه آسفالتی باعث ارتقاء چسبندگی مصالح به یکدیگر می شود.

به منظور ایجاد شرایط ایزوتروپ و همچنین ایجاد سیستمی که بتواند در تمام جهات به طور تقریبا یکنواخت سبب افزایش نرمی شود و مقاومت کششی را نیز حفظ نماید.

Posted on