آنیزوتروپ

ناهمسانگرد

ماده ای که ایزو تروپ نیست.

چنانچه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یک ماده در جهات مختلف یک با یکدیگر یکسان نباشد ، آن ماده ناهمسانگرد یا آن ایزوتروپ / Anisotropic » است. اغلب مواد متبلور ناهمسانگرد می باشند.

Posted on