نما سیمان شسته

نوعی از نما که با سیمان اجرا می شود. این نما سیمانی در نهایت با استفاده از آب شسته و پرداخته می شود. به همین دلیل به نما سیمان شسته معروف شده و با این اسم شناخته می شود.

Posted on