رنگ روغنی

رنگ آلکیدی

این رنگ با عنوان رنگ روغنی شناخته می شود ، اما در واقع حاوی روغن نیست. تولید کننده رنگ ساختمانی برای تولید رنگ از سه جزء استفاده میکند: تینر ، چسب و رنگدانه.
رنگ فوری نیز نوعی رنگ رروغنی است.

انواع رنگ روغنی به لحاظ درخشندگی

رنگ روغنی مات

رنگ روغنی براق

رنگ روغنی نیمه براق

Posted on