دم چلچله‌ای

از اصطلاحات سنتی ایران ، دم چلچله‌ای گونه ای اتصال فلزی که در دوران باستان تخته سنگها را به یکدیگر پیوند می زده است .

Posted on