در آیگاه

از اصطلاحات سنتی ایران ، در آیگاه به معنی مدخل و محل ورود است

و در معماری سنتی ما بیشتر پیوسته و  با واسطه دالان ، هشتی ، راهرو و ایوان صورت می گیرد و گاهی هم بی واسطه عمل کرده و پس از گذشتن از آستانه در یکسره به فضای دلخواه راه راه می یابد .

Posted on