دارافزین

از اصطلاحات سنتی ایران دارافزین نوعی تارمی که جلو اتاق یا ایوان درست کنند  تارمی های نخست از چوب بوده ، ولی بعدها برای ساختن آنها از فلز هم استفاده می کردند .

Posted on