در بند در

دربنددر

از اصطلاحات سنتی ایران  در یچه ها یا پنجره های کوچکی که در زیر سقفبرای روشنایی  ساخته می شدند . البته در بندها نقشی هم در پالایش هوا داشته اند .

Posted on