ساپورت انبساطی تاسیسات

از انواع اتصال انبساطی ، قطعاتی جهت استهلاک تغییر طول لوله های تاسیساتی به دلیل  انبساط و انقباظ ناشی از  تغییرات دمای  سیال و یا محیط و همچنین جلوگیری از تحمیل نیروی اضافی به  تاسیساتی می باشد.

Posted on